ديالوق و پولميك

رفراندوم

مطالبه رفراندوم در آذربایجان جنوبی در آناتومی خود چون از نوع "واکنش" و احساسی‌ نبوده واز استحکام و عقلانیت جهان شمول برخوردار است حرکتی بلند و مستحکم میباشد که نقاط ضعف قیام‌های واکنشی در آن وجود ندارد؛ و درست به همین دلیل در درون خود مکانیزمی پویا و واکسینه شده خواهد پرورد که آنرا از گزند حیله‌های شوونیزم حفظ خواهد کرد و روز بروز

ادامه... رفراندوم