خانه/ ائو

ادعاهای ارضی، ضرورت حیاتی اتحاد ملل تحت ستم را مخدوش می کند!

 1 اعلامیه سیاسی شمارهBirlik

رژیم جمهوری اسلامی ایران گرفتار بحرانی همه جانبه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور است. عصیان های وسیع سیاسی در مناطق و شهرهای مختلف و اعتراضات علنی جنبش های اجتماعی اعم از جنبش ملی مدنی خلقهای تحت ستم، جنبش کارگری و  جنبش زنان و اعلام تحصن سراسری فرهنگیان در چند روز اخیر نشانهء آشکاری از آن بحرانی استکه این رژیم را در سراشیبی سقوط قرار داده است. گسترش همه روزه تحریم ها و افزایش فشارهای سیاسی - اقتصادی از خارج نیز توان رژیم را برای مانورهای سیاسی در داخل و خارج محدود تر کرده است. ذهنیت تغییر رژیم و برکناری رژیم جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی در اپوزیسیون را به صف آرایی های سیاسی و تشکیل ائتلافها و اتحادهای سیاسی کشانده است.

به همین جهت تشکیل ائتلافها و اتحادهای سیاسی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دو جنبه کار سیاسی در شرایط کنونی تاکید دارند، اولی تشکیل ائتلاف های سیاسی برای نقش آفرینی در دوران گذار از رژیم جمهوری اسلامی و دومی تدارک بدیل و یا نظام سیاسی مورد نظر برای آینده ایران توسط همین ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی است. همچنانکه میدانیم، ملیت های تحت ستم در صد سال گذشته توسط هر دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی از هر جهت به حاشیه رانده شده اند. موقعیت آنها در سیاست ضعیف، در اقتصادی فقیر و از جهت فرهنگی بکلی انکار شده اند. با این موقعیت تضعیف شده خلق های تحت ستم آنها تنها و تنها میتوانند با تکیه اتحاد و همبستگی میان خود به مثابه یک اهرم تعیین کننده در عرصه سیاسی ایران نقش آفرینی کنند. به همین جهت هر حرکت نسنجیده و نامطلوب این جنبش ها را بشدت تضعیف کرده و آرمان رهایی خلق ها را که همانا جاری شدن حق تعیین سرنوشت ملی در چارچوب ایرانی دمکراتیک و جمهوریتی مبتنی بر فدرالیسم مناطق ملی است با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

اینک مدتهاست که بخشی از احزاب کردی، بویژه هر دو جناح حزب دمکرات کردستان/ایران و بعضی از شخصیت های سیاسی کرد با شیوه های متفاوت ادعاهای ارضی عجیب و غریبی را (اعم ازاعلام آب و هوای شهرهای آذربایجان غربی به مثابه شهرهای کردستان در برنامه های تلویزیونی، و استان اورمیه خواندن شهر اورمیه مرکز استان آزربایجان غربی ، که گویا قرار است به یکی از چند استان کردستان تبدیل گردد ، و یا ارائه نقشه های مخدوش که در آن آذربایجان غربی بخشی از کردستان نشان داده میشود و…) نسبت به شهرهای آذربایجان غربی در مطبوعات خود منعکس میکنند. ادعاهایی که بسیار تنش آفرین و نگران کننده و بویژه برای جنبش های ملی خلق تورک و خلق کرد بسیار زیانبخش است. نتیجه مستقیم چنین سیاست های ماجراجویانه در شرایط کنونی تشدید تضاد میان عمده ترین بخش جنبش های ملی دمکراتیک در ایران، یعنی جنبش ملی تورک و جنبش ملی کرد است. شیوه ایی که انرژی این جنبش ها را نه در راستای مبارزه با دیو هولناک جمهوری اسلامی بلکه در راستای تشدید تضاد و در نهایت تخاصم میان دو جنبش ملی تورک و کرد می کشاند. بویژه از آنجا که اغلب احزاب سیاسی کردستان احزابی مسلح اند و از مشی نظامی در مبارزه سیاسی پیروی میکنند، نگرانی و ترس مردم از مداخله نظامی احزاب کردی در فرصت مقتضی در بعضی از شهرها آزربایجان غربی و مناطق همجوار با کردستان را افزایش میدهد. اگر سیاست های شیطنت آمیز رژیم جمهوری اسلامی را برای برهم زدن تعادل سیاسی در منطقه و تشدید تخاصم میان خلقها را نیز به معادله ادعاهای ارضی بعضی احزاب کردی، مسلح بودن آنها بیافزاییم خواه ناخواه نگرانی و حتی احتمال ایجاد تنش های غیرقابل پیش بینی در منطقه بشدت افزایش می یابد.

شایان ذکر است که پیش از این «کنگره ملیتهای ایران فدرال» در اجلاس سالانه خود با صدور بیانیه ایی تحت عنوان «درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران»، که حزب دمکرات کردستان نیز از امضاء کنندگان آن است، طرح ادعاهای ارضی از سوی هر تشکل سیاسی را برای مناسبات دوستان خلق های تحت ستم و اتحاد سیاسی آنان زیانبخش میداند و حل و فصل مسائل ارضی را به طریق مسالمت آمیز و به بعد از تشکیل مجلس ها در مناطق ملی واگذار میکند. در بیانیه مذکور میخوانیم که:

«برای پاسداشت همبستگی خلق‌های ساکن در ایران و برای حفظ اتحاد میان جنبش های سیاسی متعلق به آن خلق ها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق آرمان آنها که همانا برکناری رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام جمهوری، دموکراتیک و فدرال در ایران است، کنگره ملیت های ایران فدرال برای عبور از معضل حدود و ثغور ارضی میان سرزمین های متعلق به این ملیتها تاکید می کند که؛ تعیین حدود و ثغور سرزمینهای ملی متعلق به ملیتهای ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی/ایالتی و مشروع آن سرزمین هاست و حل اختلافات ارضی محتمل میان آن ملیت ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت ها امکانپذیر است. طرح ادعاهای ارضی در عمل با تشدید تضاد میان جنبش های سیاسی ملیت های ساکن در ایران، عملا خدمت به جمهوری اسلامی ایران است. ما، تشکل های عضو کنگره ملیت های ایران فدرال، مسئولیت حل اختلافات محتمل ارضی میان مناطق ملی در ایران را به مذاکرات متقابل و با تکیه بر شیوه مسالمت آمیز و دمکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار میکنیم و به آن تاکید داریم.»

پارالل با "استان اورمیه" خواندن حزب دمکرات کردستان/ایران، حسن روحانی رئیس جمهور رژیم حاکم بر ایران نیز اخیرا در سخنرانی خود در این شهر به طرز بسیار شیطنت آمیزی لفظ «استان اورمیه» را مورد استفاده قرار داد. همخوانی زبانی میان رئیس جمهور رژیم حاکم که همواره در طول ۴۰ سال گذشته مسئولیتهای امنیتی این رژیم را داشته است با ادبیات بعضی از احزاب کردی در مورد لفظ مخدوش «استان اورمیه» بسیار سوال برانگیز است. در عین حال بایستی نیک آگاه باشیم که عناصر افراطی از هر دو سو و بویژه عوامل اطلاعاتی رژیم نیز برای تخریب مناسبات دوستانه میان تورک و کرد از هیچ کوششی برای تخطئه و تشدید تضاد میان جنبش های سیاسی تورک و کرد فروگذاری نمیکنند.

ما احزاب سیاسی متعلق به ملیتهای تحت ستم که از پیش ترها متحدا در «کنگره ملیتهای ایران فدرال» گرد آمده ایم، اینک برای نقش آفرینی سیاسی بیشتر به ائتلاف وسیعتر «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» پیوسته ایم تا بتوانیم به آرمانهای انسانگرایانه ملی و دمکراتیک خود در ایران آینده جامه عمل بپوشانیم. ما بر این باوریم که، دامن زدن به تضادهای غیرلازم و از جمله ادعاهای ارضی و تبلیغ تمایلات الحاق طلبان در شرایط کنونی خواه ناخواه به باز شدن جبههء تازه ایی برای مبارزه جنبش های سیاسی ما راه خواهد برد و توانایی این جنبش ها را، هم در برخورد با رژیم حاکم، و هم در تدارک بدیل سیاسی برای آینده ایران تحلیل خواهد برد.

ما در اتحاد دمکراتیک آزربایجان - بیرلیک، طرفدار همدلی، همبستگی و اتحاد تمامی جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به خلقهای تحت ستم در ایران هستیم و به اتحاد و همبستگی جنبش های ملی دمکراتیک تورک و کرد به دلیل جایگاه خاصی این جنبش ها از جهات مختلف تاکید ویژه ایی داریم و هر گونه تخطی از این همبستگی و اتحاد را به زیان خلق های تورک و کرد ارزیابی میکنیم. ما باور داریم که رفتارهای خارج از توافقات فی مابین (درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران) هم به مناسبات دوستانه ما و هم بر مبارزات حق طلبانه خلق هایمان تاثیر بسیار ویرانگری خواهد گذاشت. تاثیری که گاه با مداخله بازیگران بغایت ارتجاعی چون دولت مرکزی، و اعمال سناریوهای تخریبی از قبل تعیین شده میتواند روند تحولات را علیه منافع خلق های ما رقم بزند.

ما در اتحاد دمکراتیک آزربایجان- بیرلیک، با توجه به شرایط بسیار حساس و تعیین کننده کنونی و ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی جنبش های ملی کرد و تورک، از احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی کرد مصرانه می خواهیم که سیاست های تشتت آمیز مبتنی بر ادعاهای ارضی را کنار بگذارند و با تصمیم شجاعانه خود به تحکیم بیشتر مناسبات دوستانه میان جنبش های ملی دمکراتیک در ایران کمک کنند. ما ضرورت حیاتی مرحله کنونی را از سویی در همبستگی و همدلی جنبش های سیاسی ملل تحت ستم میدانیم و از سوی دیگر با احزاب، سازمانها و طیف های دمکراسی خواه و طرفدار نظام فدرال در مرکز برای برکناری رژیم جمهوری اسلامی و در عین حال نقش آفرینی در شکل دهی به بدیل سیاسی آتی در ایران متحد میشویم. موفقیت جنبش های سیاسی خلق های ما در گروه همدلی، همبستگی و اتحاد ماست.

اتحاد دمکراتیک آزربایجان - بیرلیک

۱۱. مارس. ۲۰۱۹

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ضمیمه؛

متن قرارداد دوستی و همکاری صميمانه ميان حکومت ملی آزربايجان و حکومت ملی کردستان

ماده ۱- در محلهای لازم، ميان هر دو حکومت ملی نماينده مبادله می گردد

٠ ماده ۲- در آزربايجان، در جاهايی که تعداد معينی از اهالی آن را کردها تشکيل می دهند، در ادارات دولتی آزربايجان کردها نيز مشغول بکار شوند. در کردستان نيز در جاهايی که تعداد معينی از اهالی آن را آزربايجانيها تشکيل می دهند، در ادارات دولتی کردستان آزربايجانيها مشغول بکار شوند٠

ماده ۳- برای حل مشکلات مشترک اقتصادی هر دو ملت، کميسيون اقتصادی تشکيل گردد و تصميمات اين کميسيون با تلاش رهبران هر دو حکومت ملی اجرا شود

٠ ماده ٤- همکاريهای نظامی ميان هر دو حکومت ملی آزربايجان و کردستان ايجاد می گردد و نيروهای نظامی هر دو حکومت در مواقع لزوم به يکديگر کمکهای لازمه را انجام خواهند داد

٠ ماده ۵- در صورت لزوم مذاکره با حکومت تهران، بايد ميان هر دو حکومت ملی آزربايجان و کردستان توافق حاصل شود٠

ماده ۶- حکومت ملی آزربايجان تا حد امکان شرايط رشد و شکوفايی زبان و فرهنگ ملی کردهايی که در آزربايجان زندگی می کنند را فراهم می سازد. حکومت ملی کردستان نيز تا حد امکان شرايط رشد و شکوفايی زبان و فرهنگ ملی آزربايجانيهايی که در کردستان زندگی می کنند را فراهم خواهد سازد

٠ ماده ٧- اشخاصی که تلاش نمايند روابط دوستی تاريخی و برادرانه دموکراتيک ملی هر دو ملت آزربايجان و کرد را بهم زنند و يا خللی بر آن وارد آورند، با اقدام مشترک هر دو حکومت مجازات خواهند شد٠

اين قرارداد در سوم ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۵ در ساختمان مجلس ملی آزربايجان در شهر تبريز از سوی سيد جعفر پيشه وری، رهبر حکومت ملی زذربايجان و قاضی محمد، رهبر حکومت ملی کردستان به امضاء رسيد٠ در مراحل مذاکره و امضاء قرارداد مذکور، علاوه بر نمايندگان مجلس ملی آزربايجان، اعضای کميته مرکزی فرقه دموکرات کردستان و آزربايجان، نمايندگان دولت و عده ای از سران طوايف کرد حضور داشتند٠

دوشونجه - اندیشه

ساخت و پرداخت هویتی در ایران/ سعید پیوندی

ساخت و پرداخت هویتی در ایران/ سعید پیوندی
ایرانی بودن به چه معناست و این حس هویتی مشترک میان مردمان سرزمینی که در داخل مرزهای امروزی کشور زندگی می‌کنند از ادامه...

ستارخان دوشونجه لرینی ، هله ده دوشونمه ین لر وار/ ابراهیم...

ستارخان دوشونجه لرینی ، هله ده دوشونمه ین لر وار/ ابراهیم...
چاغداش تاریخیمیزده اؤز دؤوروندن ایرلی گئدن اینسانلاریمیز آز اولماسا دا آراسیرا اؤزگه اولوسلارین بویوندوروغو ادامه...

ژان پول سارتر نه دئییردی؟

ژان پول سارتر نه دئییردی؟
ژان-پول سارتر (Jean-Paul Sartre) 1905-جي ايلده آنادان اولوب. گمي کاپيتاني اولان آتاسي او کؤرپه اولارکن دونياسيني ادامه...

شاید مسأله حق تحصیل به زبان مادری باشد!/ سعید متین پور

شاید مسأله حق تحصیل به زبان مادری باشد!/ سعید متین پور
در نخستین سال‌های دهه‌ی ۶۰ خورشیدی «حبیب ساهر» مدرس و مؤلف علم جغرافیا و شاعر نوپرداز با پرتاب خود از بالکن ادامه...

طبقه کارگر و مسأله ملی/ و. ای. لنین

طبقه کارگر و مسأله ملی/ و. ای. لنین
روسیه، تا آنجایی که به مسأله ملیتهای او مربوط می‌باشد، کشوری است مختلط. سیاست حکومت که همانا سیاست ملاکین ادامه...

سون ماتريال